Cataclysm

As we approach intervals spanning from ±5,000 to ±35,000 years, the Earth experiences a cyclical buildup of Climate Collapse, culminating in am abrupt release of energy causing Cataclysm estimated to occur around year 2036.

ທຸກໆ ±5,000 ຫາ ±35,000 ປີ ໂລກປະເຊີນຫນ້າກັບ ການລົ້ມລະລາຍ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແບບທໍາລາຍຊີວິດສ່ວນໃຫຍ່ ຮູ້ກັນໃນຊື່: ໂລກພັງທະລາຍ ພາຍໃນຫນຶ່ງມື້ ທີ່ຄາດຄະເນ ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ ປະມານປີ 2036.

"In one quarter to one half a day, the geographic poles move to the Torrid Zone, and all hell lets loose."... "Massive walls of water and ice surge toward the oceans, taking everything - from mountains to plains"... "The oceans and winds took six days after the start of the cataclysm to resolve their holocaustic wars on the surface of the Earth, and on the seventh day began to settle down"... "instantly paralyzing temperature"... "continent[s] most of which remains below sea level." - The Adam and Eve Story The History of Cataclysms.

Climate collapse

In less than one day, the Earth undergoes tectonic plate displacement occurring at intervals between ±5,000 and ±35,000 years. The larger the interval, the stronger the destructive forces become. We are currently at the end of a ±12,000-year buildup. This cataclysmic event could potentially end most human life.

ໃນເວລາບໍ່ຮອດນຶ່ງມື້, ແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ຮັບການຍົກຍ້າຍສະຖານທີ່ ປະກົດການນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະ ລະຫວ່າງ ±5,000 ຫາ ±35,000 ປີ. ຍິ່ງຊ່ວງເວລາ ໄກອອກໄປຫຼາຍເທົ່າໃດ ພະລັງທີ່ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍກໍຍິ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເຊັ່ນນັ້ນ. ປະຈຸ ບັນ ນີ້, ເຮົາ ກໍາລັງ ຢູ່ ໃນ ຂັ້ນ ຕອນ ທີ່ ກໍາລັງ ຈະ ມຸ້ງ ຫນ້າ ໄປ ຫາ ເຫດການ ທີ່ ຮ້າຍ ແຮງ ຊຶ່ງ ອາດ ຈະ ທໍາລາຍ ຊີວິດ ຂອງ ມະນຸດ ສ່ວນ ຫລາຍ.

Cyclical Climate collapse

The entire Solar System is approaching a null zone in the Milky Way Galaxy - a magnetic null zone, which means an mhd "magnetohydrodynamic" null zone. Our 60-mile thick, 2,500+ deg. F. molten layer will be freed once more to act as a free liquid allowing Earth crust with some of the oceans and air moving at supersonic speeds.

In the world teeming with challenges, in addition to climate change, inequalities... and now cataclysm, the quest for a solution is more urgent than ever. This “Humanity’s Last Hope”: totrade.co/solution initiative is a compendium of innovative ideas and actionable strategies aimed at steering our planet away from the brink of cataclysm. Within these pages lies a blueprint for change—a collective vision that unites the brightest minds in pursuit of a sustainable, equitable future. Join us as we embark on this pivotal journey to transform the world’s problems into opportunities for growth and harmony with nature.

The Earth is experiencing an intense cyclical climate collapse, characterized by the increase of the following events:
Intense_floods:_totrade.co/flood, •Snowstorms:_totrade.co/snow, •Extreme_heat:_totrade.co/heat, •fires:_totrade.co/fires, •Hailstorms:_totrade.co/hail, •Strong_winds:_totrade.co/winds, •Intense_Cyclones:_totrade.co/cyclones, •Tornadoes:_totrade.co/tornado, •Earthquakes:_totrade.co/quakes, •Volcanic_eruptions:_totrade.co/volcano, and •Tsunami:_totrade.co/tsunami
 
The increasing frequency of Global Risks occurrences suggests an impending cataclysmic shift (totrade.co/cataclysm) in our environment, which is already impacting many regions: totrade.co/crisis.

Esteemed organizations like NASA (totrade.co/nasa1, totrade.co/nasa2, totrade.co/nasa3), and intelligence agencies such as The CIA, totrade.co/cia1, cia2, are aware of the critical risks that could lead to Earth’s catastrophic conditions (totrade.co/cataclysm) projected within next decades. Independent scientists, including Dr. A. Egon Cholakian (LinkedIn with bio: totrade.co/eg1, posts: totrade.co/eg2, YouTube: totrade.co/eg3) and others (totrade.co/others), as well as influential billionaires (totrade.co/bills), hypothesize that these events and tectonic plate pivots and displacements could occur simultaneously and globally within 24 hours by the latest in 2036.

English: It is crucial for investors, developers, corporations, financial system, and leaders of each country to recognize and mitigate these global risks with urgency and implement this “Humanity’s Lat Hope”. Failure to do so may accelerate dire outcomes, including the destruction and submersion of vast areas of land and loss of life well ahead of current projection before 2036.

Thai: มันเป็นสิ่งสำคัญสําหรับนักลงทุน นักพัฒนา บริษัท ระบบการเงิน และผู้นําของแต่ละประเทศต้องตระหนักและลดความเสี่ยงระดับโลกเหล่านี้อย่างเร่งด่วนและดําเนินการ “ความหวังสุดท้ายของมนุษย” นี้.
หากไม่ทำเช่นนั้นอาจทำให้ผลลัพธ์ที่เลวร้ายเกิดขึ้นเร็วขึ้น รวมถึงการทำลายและการจมน้ำของพื้นที่กว้างใหญ่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อนการคาดการณ์ในปัจจุบัน ก่อนปี 2036.

Lao: ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບນັກລົງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ບໍລິສັດ, ລະບົບການເງິນ ແລະ ຜູ້ນໍາຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຕ້ອງ ຮັບຮູ້ຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນທົ່ວໂລກ ເຫຼົ່ານີ້ແລະດໍາເນີນໂຄງການ “ຄວາມຫວັງສຸດທ້າຍຂອງມະນຸດ” ນີ້.
ຖ້າບໍ່ດຳເນີນຢ່າງນັ້ນອາດຈະທຳໃຫ້ຜົນລັບແຮງຂຶ້ນໄວກວ່າການຄາດຄະເນທີ່ມີຢູ່ປັດຈຸບັນ ຮວມທັງການທຳລາຍແລະການ ຈົມນ້ຳພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ການເສຍຊີວິດ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນການຄາດຄະເນທີ່ມີຢູ່ປັດຈຸບັນ ກ່ອນປີ 2036.

Let's delve into the specific solutions:
Initiating immediate development in the ASEAN Mainland region, in partnership with collaborators and investors, to serve as the "Humanity's Last Hope"—a model designed to tackle critical global challenges through carbon-negative projects and expedite the transition towards a Type I Civilization. Follow us and Comment at LinkedIn comments: totrade.co/solcom.

1. Geothermal Energy: TOTRADE R&D has concluded that by harnessing the immense power of geothermal energy through the constant removal of heated water and hot air, we could depressurize magma pressure over long period, thereby mitigating the risks of earthquakes, volcanic eruption, sea-level rise, mega-flood, huge tsunami, and tectonic plates displacement (totrade.co/tecplates) that could lead to global catastrophic events. This Carbon-Negative innovative approach not only enhances Earth’s safety but also provides a consistent supply of electricity and water, as well as exchange heat with coldness, on a global scale and beyond. Moreover, it contributes to eliminating food insecurity, water scarcity, the risks associated energy inequality...

2. The Hydroloop™: At the heart of TOTRADE's endeavors lies its trademarked and patented technology—the Hydroloop™. This groundbreaking system has a broader range of applications than any other transport system. It promises to revolutionize the industry by addressing critical challenges related to sustainability, climate crisis (totrade.co/crisis), and Carbon-Negative resource management, and swift progress to Type I civilization.

3. ASEAN Mainland as ‘Humanity's Last Hope’, is a global initiative aimed at sustainable development through Carbon-Negative and swift progress toward a Type I Civilization. TOTRADE actively participates in this vision, combining cutting-edge technologies and forward-thinking strategies to create a better future for our children, our planet and beyond.

Did you know that many NGOs, the #UN, companies including, but not limited to oil conglomerates, and "governments" spend more on marketing their eco-friendly image than on actual sustainable practices? This deceptive tactic is called #𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧𝐰𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠. The widespread corruption in their green funding extends from top to bottom across the world.

The #UN, for example, employs the art of 𝐇𝐞𝐠𝐞𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐃𝐢𝐚𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐜, creating problems such as #War to secure funding from The Military Industrial Complex. Their sole solution within this business model is to enrich themselves by exploiting #Refugees as an example, as part of their #crisiswashing.

Totrade.co actively promotes sustainable practices, countering these cartel-like habits as their actions pose a threat to humanity’s survival during and after the #Cataclysm. If we fail, they will also be wiped out as well.

In summary, TOTRADE represents innovation, resilience, and solution commitment (totrade.co/solution) to address the critical global challenges characterized by the Climate collapse and shaping a more sustainable future.

Problems:
Climate Emergency: totrade.co/climate
History of cataclysm: totrade.co/cataclysm
Laws of the Universe: totrade.co/laws


Solution:
Solution: totrade.co/solution
Solution PowerPoint: totrade.co/pwp
White Paper: totrade.co/paper
To Wake Up: totrade.co/solcom
Join us: totrade.co/form 

TOTRADE Vision 

To mitigate the cataclysm, we should immediately initiate development in the ASEAN Mainland region, positioning it as 'Humanity's Last Hope.' We can start in Laos and then expand to other countries. Three options are available:
1. Trade Without Us: Let the world continue its fate without our involvement.
2. Trade With Us: Become our partner, investor, sponsor, or support us to face the increasing Climate Collapse buildup, estimated to occur around the year 2036.
3. ASEAN Mainland as Humanity's Last Hope: Implement this strategy to reduce or eliminate the imminent Global Crisis and accelerate progress toward a Type I Civilization.

TOTRADE, owned and on behalf of Humanity: totrade.co/owner, is actively exploring commercial opportunities to expand its businesses both horizontally and vertically, aiming to expedite the transition to a Type I civilization.

Alliance

Partners can benefit from strategic alliances with exciting prospects.

Growth

Focusing on continuous growth and value addition is crucial for humanity survival.

High return

To prioritize Investment in real estate, technology, and safer societies.

Worldwide

Telecom networks can address poverty, sanitation... to space programs.

Location

ASEAN Mainland has strategic advantages and abundant resources.

Opportunity

Investment, acquisition, divestiture or other business combination for successful business opportunities.

Message from TOTRADE

TOTRADE established entry into the market through distinctive projects that positively impact the business sector across the world, enabling goods production and services, gaining inspiring confidence in importing international products and exporting produced goods of excellent quality to the world.

Download PDF

Or view Humanity's Last Hope.

Email us

For more information, email us .

It is our pleasure and happiness, to build between you and us, bridges of cooperation and constructive partnership through successful investment, God willing, in the localization of technologies, industries, trade and expertise.

The arrangement and working mechanism will be according to the type of projects, environment and opportunities on the ground.

Therefore, the company enjoys its unwavering commitment to upholding values in upholding integrity by providing first-class products with social responsibility. Our plans for growth and expansion have always been in line with the UN Sustainable Development Goals (UNSDGs) as well as supporting the ASEAN Mainland long-term social and economic growth plan.
We will always look for innovative ways to expand and diversify our industries, penetrate new business sectors and thus enter new markets.

To achieve our vision, our objective is becoming the leading holding, group and consortium in satisfying our customers and providing them with a valuable service, we will implement our strategies of delivering "Humanity's Last Hope" through strong and fast management practices that enable us to adapt to the continuous change in the global business environment.

We hope that our invitation will gain your attention and acceptance, as we have a sincere desire to work with you, your company, or your government organization, hand in hand, for the benefit of everyone, for the benefit of your company and your country, your teams, your citizens, the planet. 

We invite you and your government to create with us, for Humanity and as Humanity's Last Hope, a model to accelerate the delivery of the UN Sustainable Development Goals (UNSDGs), to build a greener, fairer and more resilient and safer world

TOTRADE Commitments

To adapt and implement the UNSDGs, and 6 WEF challenges accepting solutions

The energy transition is a significant structural change in an energy system. Historically, these changes have been driven by the demand for and availability of different fuels. Energy transitions can also result from the depletion of limited resources, for example: whale oil, wood, palm oil, and petroleum.

Lately, the transition to solar and wind has proven inadequate. TOTRADE Team, Contractors, collaborators, and government obligation are to supply with more sustainable and widely available clean energy by geothermal to power The Hydroloop™ System to supply people with food, and goods at reasonable cost. To create a Carbon-Negative economic growth to drive progress, to create decent jobs for all and improve living standards. To build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation... 

The longer droughts lead to longer and hotter fires, which clear more forest, thus speeding up the process. At the same time, clearing the forest increases the contribution of CO2 into the atmosphere, speeding up climate change and the deforestation-drought-fire feedback loop. Forests have been razed to make space for agriculture and animal grazing, and to obtain wood for fuel, manufacturing, and construction.

More water availability for smart farming with large-scale hemp cultivation is to decrease deforestation by drought. The Hydroloop™ System will deliver water, energy, goods, and resources to extinguish any forest fire, restore deforestation and desertification, and green the planet, to reduce heat island effects and pollution. Therefore, TOTRADE Commitment, Contractors and Government Obligation are to reduce particles in the air.

By promoting healthy lifestyles and healthy food and by identifying important health disparities, TOTRADE Group, Contractors, Collaborators, and government obligations are to reduce health imbalance.

Many disparities in health are rooted in inequities in the opportunities and resources, mostly freshwater needs to grow fresh, raw, and still alive trees, medicinal plants, fruits from their trees, living vegetables, and fish for a healthy diet.

The determinants of health include living and working conditions, education, income, neighborhood characteristics, social inclusion, and medical care. An increase in opportunities to be healthier will benefit everyone but more focus should be placed on groups that have been excluded or marginalized in the past. Change and implement policies, laws, systems, environments, and practices to reduce inequities in the opportunities and resources needed to be as healthy as possible. Eliminate the unfair individual and institutional social conditions that give rise to the inequities.

Our mobilisation efforts are focused on mitigating Climate Change to prevent reaching an irreversible tipping point. Here's how we plan to do it:
- TOTRADE aims for net-zero emissions by 2050, limiting global warming to 1.5°C.
- Balance Earth’s temperature by exchanging natural heat with cold and addressing droughts through flood solutions. These strategies combat desertification and promote development in extremely hot regions of Southwest Asia, including the UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Qatar, and Desert-Belt corridors.

Our approach offers the potential to:
- Alleviate the energy and food crises, and water stress.
- Address climate change issues.
- Boost food production and increase land values.
- enhance the potential of ASEAN.
- Restore biodiversity and more.
- Become a robust industrial force with true space programs.

Public-private partnerships are the key to tackling climate change.

Adaptation to Climate change demands new products and services development like The Hydroloop System to tackle sea level rise, overconsumption of groundwater without replacement, stop and reverse desertification...

The Hydroloop™ System will generate a win-win for both public and private sectors such as the increase of well-paid multigenerational jobs, therefore, GDP and tax revenues increase, and trade balance surplus. It will allow Nations to decrease their debts, avoid pension funds shortfall, and even increase them.

In addition to solving the previous 5 points, TOTRADE GROUP, Contractors, Collaborators, Investors, and Government obligations to build The Hydroloop™ System as the solution to the World's Biggest Water Challenges.

To allow the possibility to efficiently distribute large volumes of freshwater 24/7 everywhere (UNSDGs 6), reducing devastating drought, desertification, flood, groundwater depletion and fires that are significantly impacting the World financial system, and human life... The possibility to transport heavy loads from and to space at a fraction of the current cost of the large-scale exploration of the in-finite resources a feasible possibility.

Western Pacific Tropical Cyclones (Typhoons) for Global Food, Energy, and Water Security

Without a doubt, the Conflicts in Ukraine, Israel, Palestine, and other places are mainly about Food, Energy, and Water security.

Meanwhile, ASEAN Mainland receives lots of water(1), mostly from the Western Pacific Cyclones (Typhoons), at high altitudes and under, ASEAN Mainland groundwater. It is estimated that it contains more than 500 cubic kilometres of top-quality pure drinking water. The groundwater is rechargeable from the bottom (First Water Cycle) and the top (Secondary Water Cycle), completely renewable and capable of supplying billions of people for a long time. But how can ASEAN Mainland access this abundant resource and share it with its neighbours?

The answer is the Hydroloop™ System, powered by geothermal energy, is a revolutionary project that aims to supply water from ASEAN Mainland via pipelines that can also transport goods, and people, and generate electricity and end points. ASEAN Mainland has the potential to benefit greatly from its resources through partnership and strategic Alliance.

(1) ► In addition to:
The monsoons/rains: from the Indian Ocean, from the Gulf of Thailand,
The evaporation cycles,
↦ The Global Jetstream,
↦ the melting Ice from Tibet.

Our proposals to increase Food, Energy and Water and Mitigate Climate Collapse

Humanity's Last Hope
1. Global Food Security:
• Starting with ASEAN Mainland fertile land and abundant water resources, this area holds immense promise for bolstering global solutions.
• The region’s agricultural practices, for example, can be optimized to produce a diverse range of crops, ensuring a steady supply of nutritious food.
• By implementing sustainable farming techniques and promoting local agriculture, ASEAN Mainland can contribute significantly to feeding the world’s growing population.

2. Cheap Electricity Generation:
• ASEAN Mainland possesses a unique advantage in its abundant geothermal power potential.
• The Hydroloop™ System, championed by TOTRADE, harnesses geothermal energy and heated groundwater to provide a constant supply of electricity and water, and to mitigate risks associated with increased magma and groundwater pressures.
• By tapping into this renewable energy source, ASEAN Mainland can not only meet its own power needs but also export surplus electricity to neighboring countries, globally, and beyond through Carbon-Negative and swift progress towards a Type I Civilization.

3. Clean Transport Infrastructure:
• ASEAN Mainland has the opportunity to leapfrog traditional fossil fuel-based transport systems using pressurized water, The Hydroloop™ System.
• Investing in electric and hybrid vehicles, efficient public transportation, and cycling infrastructure can create a clean and sustainable transport network using water-related energy (H2, Oxygen, kinetic, pressure, gravity…)./
• By prioritizing eco-friendly mobility options, ASEAN Mainland can reduce pollution, enhance air quality, and improve overall well-being.

4. Global Water Distribution and Heat Utilization:
• The Hydroloop™ System, which utilizes geothermal energy, can also address water scarcity.
• By efficiently distributing freshwater and utilizing coldness/excess heat for various purposes, ASEAN Mainland can play a pivotal role in ensuring equitable access to clean water globally.
• The Hydroloop™ System Geothermal removes magma-heated water from the Primary Water Cycle reducing pressure and can mitigate mega flood, earthquakes, tsunamis… causing cataclysm by distributing heated (/cooled) water across the planet and beyond.

Water delivery and Power Generation without High-Voltage Transmission Lines for geothermal expansion
From under the Mekong basin and above, ASEAN Mainland can transfer and distribute its water, by gravity and kinetic push-pull force concept, accelerated by Geothermal, to as far as MENA and another part of Africa at low pumping cost allowing electricity production at the destination without transmission lines to supply both electricity and water to the large-scale Geothermal plants across MENA and other desert regions. With enough water and energy, the region can focus on food, Energy, and water security, increase industrial outputs, and regional development, not conflicts.

Smart-Grid by Nigh-Day Power Balancing Act
During the night, (for example Saudi Arabia), electricity can power pumps:
- to increase the speed and volume of water with coldness (heat if pumped from the cold region) from daytime regions for Global Food and Water Securities.
- to accelerate the Hydroloop™ speed of Clean Transport System (goods & people)
Daytime regions experience increased electricity production as the night-time region pumps raise water speed.

Employ the excess water reserves to boost geothermal energy, food, and goods production, facilitate heat and cold exchange, and develop a clean transportation system, thereby reducing the strain on the Primary Water Cycle that affect Climate.


This is part of TOTRADE Hydroloop™ System of Smart-Grid without a high-voltage transmission line.

UNSDG Implementation
ASEAN Mainland is the last resort for implementing the UNSDG and ending the escalating war. The world may face WW3 if no serious consideration of the above critical global challenges.